Παράλληλη στήριξη: Τι είναι; Την χρειάζεται το παιδί μου; 18


Τι είναι η παράλληλη στήριξη-ορισμός

Με τον όρο παράλληλη στήριξη κατονομάζουμε τα άτομα τα οποία συνοδεύουν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο πλαίσιο του τυπικού γενικού σχολείου. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι ως φύλαξη του παιδιού. Τα άτομα που προσφέρονται για τη θέση της παράλληλης στήριξης πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τις ειδικές εκπαιδευτικές και καθημερινές ανάγκες της εκάστοτε  περίπτωσης μαθητή και να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να υποστηρίξουν ολοκληρωμένα τον μαθητή στο σχολικό πλαίσιο. (Παραδείγματα ειδικοτήτων είναι ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτες, εργοθεραπευτες, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί κ.α)

Σε ποιους απευθύνεται

«Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.»

Ποιοι είναι οι τρόποι παροχής παράλληλης στήριξης σε ένα παιδί;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή δημόσιας παράλληλης στήριξης, είναι η δυνατότητα του μαθητή να παραμείνει στην τάξη και στο σχολείο χωρίς υποστήριξη για διάστημα ίσο με το μισό του πρωινού ωραρίου. Για τον λόγο αυτό υποβάλλεται εισήγηση από την ΕΔΕΑΥ ή αν δεν υπάρχει από τον σύλλογο διδασκόντων μέσω του Διευθυντή του σχολείου σε συνεδρίαση ειδικά για τον σκοπό αυτό, προς το οικείο ΚΕΔΔΥ. Εξαίρεση σε αυτό μπορούν να αποτελούν το Νηπιαγωγείο, η Α΄ και η Β΄ τάξη του Δημοτικού εφόσον το ΚΕΔΔΥ έχει απολύτως δικαιολογημένα εισηγηθεί κάτι τέτοιο.

Παράλληλη στήριξη μπορούν να διεκδικήσουν εκείνα τα παιδιά που η αναπηρία τους και οι ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες έχουν πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Ιατροπαιδαγωικό, Δημόσιο νοσοκομείο.

Επίσης υπάρχει και δυνατότητα ιδιωτικής παράλληλης στήριξης την οποία εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, όπως προβλέπει η παρ. 18, του άρθρου 28, του νόμου4186/2013 (ΦΕΚ 193Α). http://www.ahepaci.gr/paroxes/idiotikips.pdf

Εγκύλιος σχετικά με την έγκριση παράλληλης στήριξης. https://www.newseae.gr/images/%CE%A5%CE%A0%CE%A0%CE%95%CE%98/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_2018_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7.pdf

Πολλες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το ποια παιδιά δικαιούνται παράλληλη στήριξη θα βρεις στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. http://dkday-athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2012-06-26-11-20-54.html?start=8.

Ποιος είναι ο ρόλος της παράλληλης στήριξης

Εφ’όσον υπάρξει πλήρης ενημέρωση σχετικά με τις δυσκολίες και τις ανάγκες του μαθητή, η παράλληλη στήριξη σε συνεργασία με τους γονείς, τον εκπαιδευτικό του σχολικού πλαισίου και τη διαγνωστική και θεραπευτική διεπιστημονική ομάδα που παρακολουθεί το παιδί, θέτουν τους στόχους, ώστε να ενταχθεί ομαλά στη σχολική μονάδα, να εξελίξει τις δεξιότητές του και να λειτουργήσει σταδιακά όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη αυτονομία. Ο ρόλος και η σημασία της παράλληλης στήριξης είναι πολύ σημαντικοί και ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακες ανάγκες του παιδιού διαφοροποιεί και ενισχύει τη στήριξη τόσο μέσα στη τάξη, στο προαύλιο χώρο αλλά και στις εκδρομές/εκδηλώσεις του σχολείου.

Μέσα στη τάξη:

 • Παρέχει κατεύθυνση και ενίσχυση στην ένταξη του μαθητή στο πλαίσιο της τάξης και της συνύπαρξης σε μία ομάδα περισσότερων παιδιών με τη παρουσία του δασκάλου/ας.
 • Παρέχει βοήθεια στην οργάνωση και πλαισίωση του μαθητή στις διαδικασίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθει μέσα σε μία τάξη και πως να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Παρέχει ενίσχυση στις εκπαιδευτικές και μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.
 • Παρέχει υποστήριξη του μαθητή στη διαχείριση της συμπεριφοράς και των συναισθηματικών δυσκολιών που καλείται το παιδί να ελέγξει και να προσαρμόσει σε αυτό το πλαίσιο.
 • Παρέχει ενίσχυση στη γενίκευση των ατομικών στόχων που δουλέυει το παιδί σε κάποιο θεραπευτικό πλαίσιο παρέμβασης εκτός σχολείου.

Στο προαύλιο χώρο:

 • Παρέχει οργάνωση και ενεργή συμμετοχή του μαθητή στο παιχνίδιμε άλλα παιδιά.
 • Παρέχει ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς δημιουργεί ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης του μαθητή με περισσότερα παιδιά με σκοπό να ενισχυθούν δεξιότητες διαλόγου και οι επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Προσταεύει από τη σχολική βία, το ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση, το σχολικό εκφοβισμό, ακόμα και την απομόνωση αφού τα παιδιά αυτά στοχοποιούνται και περιθωριοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό .
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο και επίβλεψη για την ασφάλεια του.
 • Παρέχει ενίσχυση στη γενίκευση δεξιοτήτων σε ένα μεγαλύτερο και μη οργανωμένο χώρο.

Εκδηλώσεις/γιορτές/εκδρομές :

 • Βοηθάει στην ένταξη και συμμετοχή του μαθητή σε εξωσχολικές δραστηριοτητες.
 • Προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στη μεταφορά και στις διαδικασίες που ακολουθούν.
 • Παρέχει υποστήριξη στη καινούρια διαδικασία και καθοδήγηση στις δυσκολίες που παρουσιάζονται και πιθανό να αδυνατεί να ελέγξει το παιδί σε ένα καινούριο χώρο και πλαίσιο με διαφορετικά πρόσωπα.

Είναι πολύ σημαντικό, σε όλη αυτή τη διαδικασία που πρόκειται να ενταχθεί το παιδί και οι γονείς, να υπάρχει συνεργασία και καλή συννενόηση μεταξύ του ανθρώπου που αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη, της οικογένεια καθώς και των εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο ακολουθείται μια κοινή γραμμή, συμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού, για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ομαλή ένταξη στο πλάισιο του σχολείου, την αντιμετώπιση των δυσκολιών, τη γενίκευση των δεξιοτήτων και εξελικτικά στην μεγαλύτερη αυτονομία του παιδιού.Το τρίγωνο οικογένεια-εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-σχολείο είναι ένα θεραπευτικό τρίγωνο που επιβάλλεται να λειτουργεί με σεβασμό, κατανόηση, αλληλοβοήθεια, συνεργασία και στήριξη.  Η εναλλαγή των ρόλων θα πρέπει να γίνεται με απόλυτη συνεννόηση και συγκατάθεση και των δύο πλευρών προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη εκπαιδευτική διαδικασία ενώ θα πρέπει να γίνεται η παράλληλη στήριξη με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του συνόλου της τάξης και παράλληλα τα παιδιά της παράλληλης στήριξης να αισθάνονται ισότιμα με τα άλλα παιδιά και καθόλου μειονεκτικά.

Πηγές: eidikospaidagogos.gr, singleparent.gr

Λογοθεραπεύτρια

Κουνενή Δέσποινα

Σας άρεσε το άρθρο μας; Αφήστε το σχόλιο σας παρακάτω και η ομάδα μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Θέλετε να λαμβάνετε τα νέα άρθρα που συντάσσει η επιστημονική μας ομάδα; Γραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο – newsletter. 

Η ομάδα του «Ψυχ…Αγωγείν», (οι ψυχολόγοι, οι λογοθεραπευτές, οι εργοθεραπευές και οι ειδικοί παιδαγωγοί) είναι διαθέσιμοι στο να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες σας παρέχοντας το πρώτο ραντεβού ΔΩΡΕΑΝ και να συζητήσουμε τυχόν απορίες σας. Για περαιτέρω διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο στα τηλέφωνα επικοινωνίας ή να μας επισκεφτείτε στο χώρο μας στην Ίμβρου 27 & Λ. Ηλιουπόλεως, Δάφνη (πλησίον μετρό Άγιου Ιωάννη).


Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

18 σκέψεις για “Παράλληλη στήριξη: Τι είναι; Την χρειάζεται το παιδί μου;

  • omada Συντάκτης άρθρου

   Καλησπέρα σας… Δυστυχώς η φοίτηση σε παιδικό σταθμό δεν θεωρείται υποχρεωτική ως εκ τούτου δεν δικαιούται ένα παιδί παράλληλη στήριξη από δημόσιο φορέα.

   Με εκτίμηση,
   Η διεπιστημονική ομάδα του “Ψυχαγωγείν”

   • Άρτεμις

    Καλησπέρα σας. Έχω παιδί στο παιδικό σταθμό κ σύμφωνα με την νέα νομοθεσία του 2017 τα παιδιά έχουν δικαίωμα για παράλληλη στήριξη στο παιδικό. Γίνεται η αίτηση στο δημο που ανηκει κάποιος. Το ξέρω διότι κ εμείς αιτηθηκαμε φέτος.

     • Αλεξάνδρα

      Καλημέρα σας…. Το ερώτημα μου είναι το εξής :έχω ένα γιο 5 χρονών, πηγαίνει στα κανονικά νήπια απλώς αυτό που με ανησυχεί είναι ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσο αφορά την νόηση της γλώσσας…. Έχουμε περάσει από την επιτροπή του ΚΕΣΥ, βλέπουν ότι υπάρχει μια αργή ανάπτυξη αλλά δεν δίνουν κάτι παραπάνω ώστε να βοηθηθεί στο σχολείο…. Το μόνο ότι θα πρέπει να τον ξαναδούν για το αν θα προχωρήσει στη πρώτη δημοτικού. Εμένα όμως με ανησυχεί ότι δεν θα μπορεί να ενταχθεί με το σύνολο της τάξης και θα στοχοποιηθει εάν δεν του παρέχουν κάποια παράλληλη στήριξη… Θα εκτιμούσα την γνώμη σας… Περιμένω απάντηση σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

     • omada Συντάκτης άρθρου

      Αγαπητή Αλεξάνδρα,

      Ο μόνος φορέας που γνωμοδοτεί για την παροχή παράλληλης στήριξης είναι το ΚΕΣΥ. Είναι αρκετά καλό το γεγονός ότι θα υπάρξει επαναξιολόγηση του παιδιού στην πρώτη δημοτικού, διότι σε πολλές περιπτώσεις, η απόφαση για παροχή παράλληλης στήριξης ισχύει για όλη την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, αν θεωρείτε ότι χρειάζεται να κάνετε ένσταση για την απόφαση,μπορείτε να την υποβάλλετε στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης.

      Η διεπιστημονική ομάδα του “Ψυχ…Αγωγείν”

     • Σφλογκος Κωνσταντίνος

      Καλησπέρα σας έχω ένα κοριτσάκι που έχει επαναλάβει νηπιαγωγείο φέτος θα πάει πρώτη δημοτικού το παιδί είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας έχει νοσηλευτη στο ελπίδα και φέρει βαλβίδα εγκεφάλου δεν έχει κανένα πρόβλημα νοητικό ούτε κινητικό είναι σε πάρα πολύ κατάσταση δεν της άφησε κάποιο πρόβλημα το θέμα μου είναι ότι έχει απόσπαση προσοχής κάνει έργο θεραπεία ειδική παιδαγωγική και ψυχοθεραπεία επειδή έχει την βαλβίδα θεωρητε ότι έχει αναπηρία ,μου λένε ότι πρέπει να επιλέξω η νοσηλεύτρια η παράλληλη το παιδί ενωητε ότι δεν πρέπει επόμενη να χτυπήσει στο κεφάλι αλλά και η γνωματεύσεις που έχω από ψυχίατρο παιδοψυχολογο και έργο θεραπευτεί πρέπει να έχει και παράλληλη οπωσδήποτε πέστε μου παρακαλώ υπάρχει παράλληλη πού χρήζει και γνώση νοσηλεύτρια ώστε να ξέρω πως να το ζητήσω από την υπηρεσία ,ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας παρακαλώ περιμένω απάντηση.

     • omada Συντάκτης άρθρου

      Αξιότιμε κύριε Σφλόγκο,

      Δυστυχώς δεν έχουμε γνώση. Νομίζω ότι αρμόδιος φορέας είναι τα ΚΕΔΑΣΥ που ανήκετε!

      Με εκτίμηση,
      Η διεπιστημονική ομάδα του “Ψυχ…Αγωγείν”

     • omada Συντάκτης άρθρου

      Αγαπητή Μαρία,

      Όταν η παράλληλη στήριξη στέλνεται από το Υπουργείο, δυστυχώς ο γονέας δεν έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον ειδικό.

      Με εκτίμηση,
      Η ομάδα του Ψυχαγωγείν

 • πενυ

  θα ηθελα να ρωτησω οταν σε ενα σχολειο δημοτικο δεν υπαρχει παραλληλη στηριξη και ενα παιδακι με αποφαση ΚΕΣΥ χρειαζεται το παιδακι ειναι υποχρεωμενο να παει σε σχολειο που διαθετει παραλληλη στηριξη/

  • omada Συντάκτης άρθρου

   Αγαπητή Πένυ,

   Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2020-2021 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021.
   Αφού, λοιπόν, εγκριθεί η παροχή παράλληλης στήριξης, αναμένετε από το Υπουργείο να σας ενημερώσουν για την αποστολή εκπαιδευτικού που θα αναλάβει το παιδί.

   Με εκτίμηση,
   Η επιστημονική ομάδα του “Ψυχ…Αγωγείν”

 • Αγγελική

  Καλησπέρα σας εχω ενα αγορακι που πηγαινει φετος στην Α’δημοτικου απο τις πρωτες ημερες η δασκαλα του μου λεει οτι δεν την ακουει καθολου οτι σηκωνεται συνεχεια απο την καρεκλα και τριγυρίζει μεσα στην ταξη πολλες φορες βγαινει εκτος ταξης και τον ψαχνει και πως δεν συνεργαζεται καθολου.Μαθησιακα ειναι πολυ καλος μου λεει η δασκαλα οτι ειναι πολυ εξυπνος και εχει φοβερη αντιληψη αλλα δεν της δινει καμια σημασια!! Μου ζητησε λοιπον να ζητησουμε παραλληλη στηριξη απο το ΚΕΣΥ και εμεις πηγαμε το παιδι πρωτα σε παιδονευρολογο οπου το εξετασε και μας ειπε οτι το παιδι δεν εχει κανενα νοσημα και οτι απλως ειναι συναισθηματικα ανωριμος και θα πρεπε να ειχε ξαναπαει στο νηπιο.Ζητησα και απο το ΚΕΣΥ να κλεισω ραντεβού αλλα μου είπαν οτι με τη διαγνωση αυτη του παιδονευρολογου δεν δικαιουμαστε παραλληλη στηριξη η δασκαλα του ομως επιμενει οτι δεν μπορει να τον οριοθετήσει και πως θαπρεπε ναχει παραλληλη στηριξη. Τι μπορώ να κανω εγω να βοηθησω?

  • omada Συντάκτης άρθρου

   Αξιότιμη κα. Αγγελική,

   Τα ΚΕΣΥ αποτελούν το μοναδικό πλαίσιο που μπορεί να δικαιολογήσει την παράλληλη στήριξη σε σχολική μονάδα. Το κομμάτι της οριοθέτησης και της συναισθηματικής ανωριμότητας δουλεύονται αποτελεσματικά από την ειδικότητα του παιδοψυχολόγου, όπου θα μπορούσε να δώσει παράλληλα κατευθυντήριες οδηγίες τόσο σε σας τους γονείς όσο και στην εκπαιδευτικό.

   Με εκτίμηση,
   Η επιστημονική ομάδα

 • omada Συντάκτης άρθρου

  Αξιότιμε Κύριε Γράψα,

  Δυστυχώς δεν έχουμε γνώση σε σχέση με την νομοθετική ρύθμιση της ΠΣ σε ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα καλύψει τις απορίες σας.

  Με εκτίμηση,
  Η διεπιστημονική ομάδα του “Ψυχ…Αγωγείν”

 • ΖΩΗ ΧΑΡΙΝΟΥ

  Καλημέρα σας ,παιδί με δυσπραξια λόγου εντάσσεται στις ομάδες εκείνες της διαταραχής του λόγου ώστε να δικαιούται παράλληλη στήριξη στο δημοτικό; Σας ευχαριστώ πολύ

  • omada Συντάκτης άρθρου

   Αξιότιμη κα. Χαρινού,

   Αρμόδιος φορέας για την έγκριση της παράλληλης στήριξης είναι τα ΚΕΔΑΣΥ. Εκείνοι γνωμοδοτούν για την αναγκαιότητα της ύπαρξης παράλληλης στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

   Με εκτίμηση,
   Η διεπιστημονική ομάδα του “Ψυχ…Αγωγείν”